Begeleiding bij Autisme

Begeleiding kind en jongeren

Omdat de ontwikkeling bij iedere cliënt anders verloopt , bied ik verschillende vormen van begeleiding op basis van maatwerk. De begeleiding kan zowel individueel als ambulant. Ambulant houdt in dat ik naar de cliënt toe ga ( thuis, op school of naar de sportvereniging) en individueel houdt in dat ik ondersteuning bied waar de uitdagingen van de cliënt liggen. Individuele begeleiding heeft als doel om verschillende vaardigheden van de cliënt en het systeem om hen heen te vergroten. De ondersteuning kunnen uiteenlopend zijn:

 

– Leren omgaan met prikkels en emotieregulatie; handvatten krijgen hoe met prikkels om te gaan

– Het vinden van balans tussen energie gevende activiteiten en energie vragende activiteiten.

– Hulp bij het uitbreiden van de sociale vaardigheden vergroten van zelfbeeld en zelfvertrouwen ( zie ook psycho-educatie)

– Vergroten van zelfredzaamheid en uitbreiden van zelfstandigheid op de volgende gebieden: ondersteuning in de dagelijkse levensvaardigheden, vrije tijd en school.

– Hulp bij plannen, organiseren en structureren van (dag-) taken.

– Het vergroten van inzicht, kennis en begrip over de diagnose middels psycho-educatie.

– Het bieden van handvatten , aanbrengen van structuur en het ondersteunen van het systeem

– Het maken, plannen en onderhouden van sociale contacten. 

Begeleiding ouders

Ondersteuning/begeleiding van Autisme is systeemgericht. Dit houdt in dat ik mij niet alleen richt op het kind, maar ook op de mensen in zijn omgeving erbij betrekken( ouders, bonusouders).

Wanneer er sprake is van gedrags- en/ of ontwikkelproblematiek bij een kind of jongere, kan dit voor veel zorgen vragen bij ouders. Ouders kunnen vertrouwen in hun opvoeding/aanpak verliezen of moeite hebben met het vinden van een passende structuur.

Het is dan essentieel dat de ouders terug in hun kracht worden gezet, dat ze ondersteunt worden ( vangnet) bij hun vragen en dat de aanpak passend is binnen het systeem. Ik werk hierbij goed samen met ouders, zodat ik kan aansluiten bij hun waarden en normen.

 

Ouders worden ondersteund door :

– het geven van psycho-educatie ( uitleg over gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek van het kind)

– het aanbieden van opvoedingsondersteuning ( dit zijn handvatten zodat ouders hun kind beter leren begrijpen, zodat ze adequaat kunnen handelen)

– het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur in de thuissituatie

– ondersteuning bij het verbeteren van de interactie tussen de brusjes ( broertjes en zusjes) door middel van psycho-educatie. Lees meer bij ‘psycho- educatie’

Begeleiding school

Onderwijs voor het kind/ jongere is ook een belangrijk aspect om uitval of overplaatsing te voorkomen. Om deze reden werk ik ook samen met scholen, speciaal (baisis-)onderwijs, en voorgezet(speciaal-) onderwijs.

Helaas komt regelmatig voor dat kinderen/jongeren vastlopen binnen het onderwijs door gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek. Leerkrachten hebben niet altijd de juiste kennis, expertise en tijd om het kind/jongere te kunnen ondersteunen. Het schaduwen/observeren in de klas kan oplossingen bieden.

Aan de hand van de verkregen informatie en informatie van derden( Intern begeleider, orthopedagoog of leerkracht van de school) kan er een plan op maat worden gemaakt en kan er gewerkt worden aan de volgende doelen tijdens de individuele begeleiding:

 

-overprikkeling in de klas

-interactie met andere leerlingen in de klas

-omgang met vrije en sociale momenten ( pauze, praktijkvakken zoals bijv. gym)

-omgang met de structuur en dagritme in de klas.

-adviseren van de leerkracht (-en)

-psycho-educatie aan de klas of de leerkracht(-en)